• tickets
  • שירה בחורשה בצל העצים
  • The Abu-Gosh Festival : שירה בחורשה בצל העצים
  • קונצרט בקריפטה
  • The Abu-Gosh Festival : קונצרט בקריפטה
  • הכנסיה הצלבנית במרכז הכפר אבו גוש
  • The Abu-Gosh Festival : הכנסיה הצלבנית במרכז הכפר אבו גוש
  • קונצרטים בחוץ -הפינה הקאמרית
  • The Abu-Gosh Festival : קונצרטים בחוץ -הפינה הקאמרית
  • אנסמבלים קוליים בפטיו
  • The Abu-Gosh Festival : אנסמבלים קוליים בפטיו
  • כנסית קרית יערים
  • The Abu-Gosh Festival : כנסית קרית יערים
  • חזית כנסית קרית יערים
  • The Abu-Gosh Festival : חזית כנסית קרית יערים
  • קונצרטים בחוץ בפינה המערבית
  • The Abu-Gosh Festival : קונצרטים בחוץ בפינה המערבית
  • קונצרט בקריפטה
  • The Abu-Gosh Festival : קונצרט בקריפטה
  • בכניסה לקריפטה
  • The Abu-Gosh Festival : בכניסה לקריפטה
  • לפני הקונצרט בכנסית קרית יערים
  • The Abu-Gosh Festival : לפני הקונצרט בכנסית קרית יערים
  • קונצרטים בחוץ - הפינה הקאמרית
  • The Abu-Gosh Festival : קונצרטים בחוץ - הפינה הקאמרית
  • אנסמבלים שרים בפטיו - קונצרטים בחוץ
  • The Abu-Gosh Festival : אנסמבלים שרים בפטיו - קונצרטים בחוץ
  • כנסיית קרית יערים
  • The Abu-Gosh Festival : כנסיית קרית יערים
      
Site by CoMedia Group | Designed by Echo כל הזכויות שמורות - עמותת הידידים לקידום מוסיקה, תרבות, מוסיקה ותיירות באבו גוש והרי יהודה ע"ר